Courtyard Marriott עסקת רכישה של 13 בתי מלון


Port McNicoll התקדמות בהליך מכירת עתודות הקרקע בפרויקט


בקנדה Port McNicoll התקדמות בהליך מכירת עתודות הקרקע בפרויקט


חברת סקייליין מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2017


חברת סקייליין מסכמת את שנת 2016 ומציגה עליה בהיקפי הפעילות


סקייליין חתמה על שני הסכמי מימון בהיקף כולל של כ 116 מיליון שקל