סקייליין מדווחת על התוצאות התפעוליות לשלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, 2020 ומעדכנת בנוגע להשפעות התפשטות” “על החברה COVID-19-נגיף ה


COVID-19 סקייליין מדווחת על תוצאות הפעילות של הרבעון הראשון לשנת 2020 ומעדכנת בנוגע להשפעות על החברה כתוצאה מהתפשטות נגיף